V po iarnych detektoroch ktore detekuju dym alebo plameo

Bezvzduchový odvzdu¹òovací ventil je zariadenie, ktoré bráni vnikaniu plameòa do miestnosti. Táto zóna výbuchu je zablokovaná uzatváracím ventilom.

Titan gelTitan gel - Inovatívny vzorec pre väčší penis!

Flameless venting je metóda ochrany procesných zariadení pred negatívnymi úèinkami výbuchu. Ako súèas» bezplameòového odvzdu¹òovania sa tlak výbuchu zni¾uje na zóny zariadenia a¾ do urèitej úrovne. Ak tlak dosiahne danú výhodu, otvoria sa vykladacie panely alebo chlopne odolné voèi výbuchu. Spolu so svojím zaèiatkom sa do skupiny vná¹a nadmerný tlak, plameò a produkt nespálený a spálený.Metóda bezplameòového odvzdu¹òovania je v podstate v tom, ¾e je daná v oddelených miestnostiach, preto¾e po¾iarne produkty nepreniknú chráneným zariadením.Odporúèa sa niekoµko ïal¹ích typov zariadení, ktoré sa mô¾u odovzdáva» v oblasti bezvetriacej ventilácie. Existuje najmä trojvrstvová bezpeènostná doska a jednovrstvový odµahèovací panel.Trojvrstvová bezpeènostná doska pova¾uje za úlohu chráni» pred nadmerným tlakom alebo vákuom tým, ¾e zmieròuje výbuch.Úlohou jednovrstvového odµahèovacieho panelu je pomôc» zariadeniu pred úèinkami výbuchu, ktoré sa dostanú do mo¾nosti odµahèenia výbuchu. Pou¾íva sa v cyklónoch, filtroch, silách atï. Miska mô¾e by» úspe¹ne pou¾itá aj v izoláciách, pri ktorých vzniká nízky pracovný tlak. Jednovrstvový odµahèovací panel sa pou¾íva v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Mô¾e ¾i» v hygienickom sektore av procese sterilizácie. Uistite sa, ¾e mô¾ete vyèisti» pomocou metódy SIP / CIP