Poeitaeova kampao

Rozvoj inovatívnych metód na tomto internete spôsobuje, ¾e jeho èinnos» nadobúda novú dimenziu. Niektoré pracovné zastávky pre nás sú príjemnej¹ie a bli¾¹ie pri príprave. Na druhej strane v¹ak musíme by» obzvlá¹» opatrní, preto¾e poèítaè, ktorý pou¾ívame tak èasto, mô¾e by» pre nás hrozbou.

Potom nie vtip, ale fakt. Èoraz be¾nej¹ím problémom je závislos» od poèítaèa, ktorý sa postará o to, aby bol kedykoµvek, núti» µudí, aby mali èas. Na¹»astie, v dobe, keï sa µudia stávajú závislými na poèítaèovej závislosti, sa lieèba stáva èoraz populárnej¹ou. Existuje stále viac centier (na mojom mieste v Krakove, kde µudia závislý na novej show pochádzajú z civilizaèného úspechu internetu a udr¾iavajú si veµa kontroly nad ním.

Ako vyzerá terapia? Zaväzuje sa, aby si pacient uvedomil, ¾e jeho závislos» je vecná a originálna, ale nie vtedy, keï je obzvlá¹» dôle¾itá v pamäti pacientov - vynájdených svojimi blízkymi. V mieste, kde si pacient uvedomuje svoju závislos», sa podniknú ïal¹ie kroky. V praxi sa zhroma¾ïujú, keï sa uèia, ako správne pou¾íva» poèítaè a internet. Tak¾e o èo ide? Je veµmi dôle¾ité zaradi» ¹peciálny denník a tie¾ stanovi» podrobné plány dòa. Tieto ciele musia nasledova» ïal¹ie absorpèné aktivity, vrátane fázy venovanej èastým dávkam trendu a úèinnému odpoèinku.

Závislos» od poèítaèa je znaèným problémom, ktorý sa okrem iného prejavuje psychomotorickou agitáciou, obsedantným myslením alebo odvolávaním. Z toho mô¾e ka¾dá závislá ¾ena zvládnu», ak nájde profesionálnu podporu.