Eerpadlo s pozitivnym posunom

Diafragmové èerpadlo nie je divu ako tradièné èerpadlo s pozitívnym posunom, v ktorom je kµúèovým pracovným telesom gumová alebo plastová membrána vytiahnutá pomocou ¹peciálnej páky. Membránové èerpadlá sa zvyèajne dodávajú so stlaèeným vzduchom alebo kvapalinou. Èistenie týchto zariadení sa predpokladá od okamihu dodávania jednej z membrán stlaèeným vzduchom alebo kvapalinou. V¹etky membrány sú spojené navzájom spoloènou osou. Ka¾dá clona pri prívode krmiva automaticky zaberie druhú membránu doma, ktorá je nabitá iba do média. Nasledujúca etapa èinnosti membránových èerpadiel sa opakuje v¾dy s obrátením pracovných rozsahov.

Na èo sa èerpadlo pou¾íva?Membránové èerpadlo je obzvlá¹» presné a najdôle¾itej¹ie veµmi efektívne èerpadlo, ktoré je zvyèajne ponechané na èerpanie veµa nových médií vrátane chemicky agresívnych a vy¹¹ích viskozitných médií, èo je tie¾ dôle¾itá viskozita. Moderné pneumatické membránové èerpadlo mô¾e vysu¹i» vïaka tomu, ¾e má veµa úèinnej samonasávaciej strany.

CalminaxCalminax - Najlep¹í spôsob, ako bojova» proti tinnitu!

prihlá¹kaMembránové èerpadlo na¹lo mno¾stvo aplikácií, najmä pri èistení vody. V ideálnom prípade je tvarovaný okrem iného na èerpanie flokulantov, chemikálií, sedimentov a nerozpustných pevných látok. Diafragmové èerpadlá sú bezpeèné pre kyselinu chlorovodíkovú, ¾elezo a chlorid, preto v moderných èasoch skutoène objavili veµa aplikácií. Èerpadlá tohto typu sú veµmi èasto zapojené do odvetvia farieb a tlaèe. Odvtedy odporúèané membránové èerpadlo existuje aj v sanitárnych aplikáciách a strojárstve.