Comarch erp optima saas login

https://ecuproduct.com/sk/ecoslim-vyjadrite-cestu-k-stihlemu-obrazku/

Program fakturácie umo¾òuje vydáva» rôzne formy fakturujúcich dokladov v rýchlom, praktickom a prispôsobenom konaní. Modul Comarch ERP Optima Invoices je veµmi otvorený na pou¾itie. Vïaka nej si mô¾ete da» texty v urèitej mene.

Aplikácia je ¹iroko synchronizovaná s ostatnými prvkami systému Comarch. Mo¾nosti sú aktualizované v celej oblasti, èo je jednoduchá úètovná slu¾ba. S funkènos»ou Názory (predajné a kúpne opcie, on-line pre výmenu dokumentov, tento modul znamená najlep¹ia voµba v závislosti na predajné výsledky za ¹tandard.Ïal¹ím nástrojom, ktorým je Okno urèených predajov, mô¾ete poskytnú» akékoµvek rady a dokumenty týkajúce sa daného zákazníka. Toto je veµmi cenovo dostupné rie¹enie pre úètovníkov. Okrem toho toto rozlo¾enie má funkciu tlaèe. To v¹etko znamená, ¾e cesta vo veµkej miere uµahèuje prevádzku spoloènosti alebo kancelárie a zjednodu¹uje prácu.Program Comarch ERP Optima Faktury je ideálny najmä pre deti a malé firmy, kde úètovné oddelenie nie je veµké a µudia pomáhajú spoluprácou a podporou. Takáto práca má teraz modul faktúr ako program na vymenovanie a fakturáciu, èo uµahèuje prácu a zni¾uje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou korekciou a potlaèiteµnos»ou.Comarch ERP Fakturácia Faktúry Optima pokraèuje: vystavovanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre jednotlivcov, servis celého obchodu v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberu vzorov platby (bankovým prevodom, kompenzácia, cash a ako vzácne hodnoty uvedené u¾ívateµským softvérom a vedenie evidencie podpory a partnerov.